سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر اندازه وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان………………………………………………… صفحه

1-2)اظهار مسئله.. 4

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

1-4)اهداف پژوهش.. 9

1-4-1)هدف علمی پژوهش.. 9

1-4-2)اهداف کاربردی پژوهش.. 9

1-5)سوالات پژوهش.. 10

1-5-1) سوال اصلی که در ارتباط با این پژوهش مطرح می باشد:.. 10

1-5-2) سوالات فرعی در ارتباط با این پژوهش به تبیین زیر می باشند:.. 10

1-6)فرضیات پژوهش.. 11

1-6-1)فرضیه اصلی.. 11

1-6-2)فرضیات فرعی پژوهش.. 11

1-7)تعاریف متغیرها.. 12

1-7-1)تعاریف مفهومی متغیرها.. 12

1-8) قلمرو پژوهش:.. 16

1-8-1) قلمرو موضوعی:.. 16

1-8-2) قلمروی مکانی:.. 16

1-8-3)قلمرو زمانی:.. 16

فصل دوم: مباحث ن پیشینه پژوهش. 17

بخش اول : بازاریابی. 17

2-1)مقدمه.. 18

2-2) تعریف بازاریابی.. 18

2-3) مدیریت بازاریابی.. 19

2-4) فلسفه های بازاریابی.. 20

2-4-1) دیدگاه مبتنی بر تولید.. 20

2-4-2) دیدگاه مبتنی بر محصول.. 21

2-4-4) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی . 22

2-4-5) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (حفظ محیط زیست ).. 24

2-5) ابعاد گوناگون بازاریابی.. 24

2-5-1) بازارگرایی.. 24

2-5-2) بازارشناسی.. 25

2-5-3) بازاریابی.. 25

2-5-4) بازارسازی.. 25

2-5-5) بازار گردی.. 25

2-5-6) بازارسنجی.. 25

2-5-7) بازارداری.. 26

2-5-8) بازار گرمی.. 26

2-5-9) بازارگردانی.. 26

2-6) علت های مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی.. 26

2-6-1) افزایش تولیدات.. 26

2-6-2) پراکندگی جغرافیایی صنایع و بازارهای مصرف.. 26

2-6-3) وجود رقابت.. 27

2-7) انواع بازاریابی.. 27

2-7-1) بازاریابی خود (شخصی ).. 27

2-7-2) بازاریابی سازمان.. 27

2-7-3) بازاریابی مکان.. 28

2-7-4) بازاریابی ایده.. 28

2-7-5) بازاریابی خدمات.. 28

2-8) بازاریابی خدمات پیش روی بازاریابی کالاهای فیزیکی.. 29

2-9) تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات.. 29

2-9-1) غیر قابل لمس بودن.. 29

2-9-2) تفکیک ناپذیر بودن.. 30

2-9-3) نامتجانس بودن.. 30

2-9-4) فناپذیر بودن.. 30

2-9-5) مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی آورند.. 30

2-9-6) فرآورده های خدماتی به عنوان عملکردهای نامحسوس.. 31

2-9-7) مشارکت بیشتر مشتری در فرآیند تولید.. 31

2-9-8) اشخاص به عنوان بخشی از تولید.. 31

2-9-9) تغییرپذیری بیشتر در داده ها و ستاده های عملیاتی.. 31

2-9-10) ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان مشکل تر می باشد.. 32

2-9-11) غیر قابل نگهداری بودن.. 32

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9-12) اهمیت بیشتر زمان.. 32

2-9-13) کانال های متفاوت توزیع.. 32

2-10) مفهوم خدمات.. 32

2-11) اقتصاد خدما ت.. 33

2-12) الگوی مدیریت منسجم خدمات.. 34

هشت غیر از مدیریت منسجم خدمات. 35

2-12-1) اجزای محصول:.. 35

2-12-2) مکان و زمان:.. 36

2-12-3) فرایند:.. 36

2-12-4) بهروری و کیفیت:.. 36

2-12-5) نیروی انسانی:.. 36

2-12-6) ارتقا و آموزش مشتری:.. 37

2-12-7) شواهد فیزیکی:.. 37

2-12-8)  قیمت و سایر هزینه های خدمات:.. 37

2-13) ریشه لغوی بیمه.. 38

2-14) تعریف بیمه.. 38

2-14-1) بیمه گر.. 39

2-14-2) بیمه گذار.. 39

2-14-3) موضوع بیمه.. 39

2-15) تاریخچه بیمه.. 39

2-15-1) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان.. 39

2-15-2) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران.. 41

2-16) انواع بیمه.. 43

2-17) آیا بیمه نوعی خدمت می باشد ؟.. 44

2-17-1) گذرا و موقتی بودن خدمات.. 44

2-17-2) مردم.. 44

2-17-4) یکبار مصرف بودن.. 44

2-17-5) تأثیر گذاری مشتری.. 45

2-18) مشتری.. 45

2-19) چرخه زندگی مشتری.. 46

2-20) فرایند رویگردانی مشتری.. 46

2-21) منحنی طول عمر ارتباط خریدار و فروشنده.. 47

2-22) عوامل مؤثر بر ضرورت روابط با مشتری.. 48

2-23) سطوح مختلف ایجاد ارتباط با مشتری.. 49

2-24) مشتری مداری در مؤسسات بیمه.. 50

بخش دوم: وفاداری. 51

2-25) وفاداری.. 52

2-26) رویکردهای وفاداری.. 53

2-27) مراحل وفاداری.. 54

2-28) انواع وفاداری.. 55

2-28-1) دسته بندی وفاداری از نظر دیک و باسو.. 55

2-28-2) دسته بندی وفاداری از نظر رولی.. 57

2-28-3) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر یورام جی ویند.. 59

2-28-4) طبقه بندی مشتریان وفادار از نظر فالکمن.. 60

2-29) مزایای وفاداری مشتریان.. 61

2-30 ) اهمیت وفاداری مشتری در فعالیت های بیمه.. 63

بخش سوم: پیشینه پژوهش. 64

فصل سوم. 71

3-2 روش پژوهش.. 72

3-3 جامعه آماری.. 72

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-5 بر آورد حجم نمونه.. 73

3-6 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات.. 73

3-7 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ).. 76

3-7-1  روایی / اعتبار.. 76

3-7-2  پایایی.. 76

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 77

فصل چهارم. 78

4-2 ) آمار توصیفی.. 79

4-2-1 ) جدول ونمودار برای متغیر جنس.. 79

4-2-2 ) جدول فراوانی و نمودار برای متغیرگروه سنی.. 81

4-2-3جدول فراوانی و نمودار برای متغیر اندازه تحصیلات.. 83

4-2-4) جدول فراوانی و نمودار برای متغیر اندازه سابقه دریافت خدمت.. 85

4-2-6 )مقایسه  عناصر آمیخته بازاریابی در گروههایی با سابقه دریافت خدمات مختلف   88

4-2-6) مقایسه  اجزای وفاداری مشتریان در گروههایی با سابقه دریافت خدمات مختلف   93

4-3) آمار استنباطی.. 94

4-3-1) آزمون کولموگوروف – اسمیر نوف.. 94

فصل پنجم. 117

5-1) مقدمه.. 118

5-2 ) نتیجه گیری پژوهش.. 118

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 118

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 119

5-3) پیشنهادات.. 127

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 129

5-5) محدودیت های پژوهش.. 129

منابع :. 131

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هداف پژوهش

1-4-1)هدف علمی پژوهش

تعیین اندازه اثرگذاری عوامل آمیخته بازاریابی بر وفاداری مشتریان

1-4-2)اهداف کاربردی پژوهش

  • مطالعه ارائه کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و ارتباط آن با وفاداری
  • مطالعه ابعاد کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و ارتباط آن با وفاداری

1-5)سوالات پژوهش

1-5-1) سوال اصلی که در ارتباط با این پژوهش مطرح می باشد:

آیا عناصر آمیخته بازاریابی خدمات(8ps)، بر اندازه وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارند ؟

1-5-2) سوالات فرعی در ارتباط با این پژوهش به تبیین زیر می باشند:

1.آیا عنصر محصول بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

2.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

3.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

4.آیا عنصر زمان و مکان بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

5.آیا عنصر فرایند بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

6.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

7.آیا عنصر نیروی انسانی بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

8.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

9.آیا عنصر محصول بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

10.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

11.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

12.آیا عنصر زمان و مکان بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

13.آیا عنصر فرایند بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

14.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

15.آیا عنصر نیروی انسانی بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

16.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟