سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                     صفحه

جدول2-1) تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات 64

جدول 2-2): تاثیر استراتژی بازارمحوری، یادگیری محوری و نوآوری در عملکرد بازار شرکت ها 78

جدول 3-1): آزمونهای کرلموگروف- اسمیرنف 91

جدول 3-2) بخش های مختلف پرسشنامه و تعداد سوالات هر بخش 96

جدول 3-3) آلفای کرونباخ 97

جدول4-1) توصیف تعداد کارکنان 101

جدول4-2) توصیف سابقه فعالیت 102

جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد بازار 103

جدول4-4) توصیف متغیر سرمایه اجتماعی 104

جدول4-5) توصیف متغیر بعد ساختاری 105

جدول4-6) توصیف متغیر بعد شناختی 106

جدول4-7) توصیف متغیر بعد ارتباطی 107

جدول4-8) ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار 108

جدول4-9) ضریب همبستگی بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار 109

جدول 4-10) ضریب همبستگی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار 110

جدول 4-11) ضریب همبستگی بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار 111

جدول 5-1) توصیف معیارهای بعد ساختاری 115

جدول 5-2) توصیف معیارهای بعد شناختی 116

جدول 5-3) توصیف معیارهای بعد ارتباطی 117

جدول (5-4) توصیف معیارهای عملکرد بازار 118

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                     صفحه

نمودار 2-1) مدل علی پژوهش (منبع:کسکین، 2006) 79

نمودار4-1) هیستوگرام  تعداد کارکنان شرکت های تولیدی 101

نمودار4-2) هیستوگرام  سابقه فعالیت شرکت های تولیدی 102

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازار 103

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر سرمایه اجتماعی 105

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر بعد ساختاری 105

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر بعد شناختی 106

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر بعد ارتباطی 107 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                     صفحه

شکل 2-1: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،1998) 21

شکل 2-2: مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،1998) 33

شکل2-3- مدل جذب و حفظ مشتری(Olakunle,2010) 66

شکل2-4- مدل خط مشتری (Helit Keskin,2006) 67

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل