سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر  سنگه

سنگه سه نوع یادگیری سازمانی و به تعبیر دیگر سه سطح یادگیری را اظهار کرده اند:

یادگیری تک حلقه ای[1]

یادگیری تک حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که در بستر هدف ها و سیاست های جاری سازمان، خطاها کشف و اصلاح شوند. یادگیری تک حلقه ای همان یادگیری انطباقی می باشد. این نوع یادگیری از معضلات بنیادین چشم پوشی می کند و اهداف، استراتژی ها و ارزش ها را صحیح نموده و کوشش در حفظ وضع موجود می نماید در نهایت افراد و سازمان ها یاد می گیرند که چگونه وضع موجود و استانداردهای پذیرفته شده را حفظ و با شرایط خود تطبیق دهند (رحیمی و همکاران ، 1390).

یادگیری دو حلقه ای[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یادگیری دو حلقه ای زمانی اتفاق می افتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح کند و هنجارها، رویه ها، سیاستها و هدفهای موجود را زیر سوال برده و به اصلاح آنها بپردازند. سنگه (1990) از یادگیری دو حلقه ای تحت عنوان یادگیری مولد نام برد. (سبحانی نژاد و همکاران ،1385).

یادگیری سه حلقه ای:

زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها یاد بگیرند که چگونه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا کنند (رحیمی و همکاران، 1390). به بیانی دیگر یادگیری سه حلقه ای، توانایی یادگرفتن درمورد یادگیری می باشد (سبحانی نژاد و همکاران ،1385).

 

2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی[3]

کریتنر[4] قابلیت یادگیری سازمانی را بیانگر مجموعه ای از شایستگی های بارز می داند که به عنوان دانش خاص به کارگیری مهارت های تکنولوژیکی و فرآیندها، سازمان را از رقبای خود متمایز کرده و آن را برای انطباق با محیط خود توانا می سازد. به نظر وی، قابلیت یادگیری برای سازمان حکم سوخت را دارد، همانطور که بنزین ماشین را به حرکت در می آورد، قابلیت های یادگیری، سازمان را تجهیز می کند تا تغییرات درونی و بیرونی را پیش بینی کرده و به آنها پاسخ دهد(کریتنر و کینیچی[5]، 2001). قابلیت یادگیری سازمانی توانایی و قابلیت افراد را برای دستیابی به اطلاعات جدید توسعه داده و این اطلاعات را به دانش تبدیل می کند و چنین عملکردی برای فعالیت های سازمانی حیاتی می باشد، زیرا بدین وسیله سازمان ها می توانند مزیت رقابتی خودرا حفظ نمایند (زارعی متین و همکاران ، 1391). هالت و فرل[6] (1997) توانایی سازمان برای تشویقِ ابداع و نوآوری، تسهیل و حفظ یادگیری مستمر را قابلیت یادگیری سازمان نام گذاری می کنند.

عوامل منعکس کننده ی قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه هالت و فرل:

سیستم گرایی[7]:

به بازیگران مهم سازمانی که به گونه وسیع درمورد وابستگی متغیرهای سازمانی تفکر می کنند، تصریح می کنند. سیستم گرایی به سازماندهی و معنا بخشی هر پدیده ی سازمانی از دیدگاه سازمان به عنوان کل تمرکز دارد. سیستم گرایی به اندازه ای حیاتی و مهم می باشد که می تواند سازمان را به گونه ای هدایت کند که قابلیت انطباق با ایجاد یادگیری را داشته باشد (کاندمیر و هولب[8]، 2004).

جو سازمانی برای یادگیری[9]:

1- Single loop learning

[2]– Double loop learning

3- organizational learning capacity

[4]– keritner

[5]-kinicki

[6]-Hult & Ferrell

2-System orientation

3- Kondemir & Hulthb

4- organization & climate for learning organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل