سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

)  مقدمه

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمیه ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته می باشد، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد نمود. لیکن توجه ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده می باشد.

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا عیان می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گیری از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند (الوانی، 1385،ص3).

شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد بازار قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود زیرا اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بازار برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، 1390،ص45) در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه اجتماعی عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکتهاست. (رحیمیان ، 1391،45)سرمایه اجتماعی شامل تمام منابعی از سازمان می باشد که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه اجتماعی به شکلی موثر و کارآمد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012).پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه اجتماعی شرکتها هم برای مدیران و هم برای بهره گیری کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد

تأثیر سازمان ها در دستیابی به هدف های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آن چنان برجسته می باشد که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. با در نظر گرفتن اهمیت و تأثیر و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آنها مانند فرایندها، سیستم ها و به ویژه آنچا که سازمان به آن دست می یابد (عملکرد ) می گردد. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند اثربخش باشد، مگر اینکه برای آن چیز که که می خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد (25,2001Lesser, E.L.). لذا در این  رساله بر  آن هستیم تا ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار  را در شرکتهای تولیدی مورد بحث و مطالعه قرار دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل