سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت محیط سازمانی

همۀ سازمانها ، با میزانی از عدم اطمینان مواجه اند و خیلی از محیط ها کاملاً پویا هستند . (رابینز، 1943). از آنجا که محیط نامطمئن تاثیر سازمان یا مورد تهدید قرار می دهد مدیریت بایستی بکوشد تا این پدیده را تضعیف نماید. یکی از راههای مبارزه با این پدیده و کاهش دادن توان پدیدۀ عدم اطمینان این می باشد که ساختار سازمان خود را با این گونه عوامل سازگار  نماید. (رابینز، 1943)

از لحاظ تغییرات  محیط می تواند  پویا (فعال) و یا ایستا (ثابت) باشد. و نیز از نظر پیچیدگی می توان به پیچیده و ساده تقسیم نمود: تغییر محیطی[1] دامنه ای از ایستا جائیکه تغییر محیطی خیلی کم می باشد اما پویا ( که تغییرات محیطی شدید می باشد) را در بر می گیرد. (رابینز، 1943)

 

2-3-4- پیچیدگی محیطی[2]

به تعداد عناصر خارجی که می توانند عملیات سازمان را تحت تأثیر قرار داده ، بر می گردد. موقعی که محیط پیچیده نیست عناصر اندکی در محیط وجود دارند که مدیریت ملزم به نظارت آنهاست و در چنین حالتی عناصر محیطی نسبت به هم متجانسند. وقتی که محیط پیچیده باشد دارای تعداد زیادی عناصر می باشد که بایستی نظارت شوند و چنین عناصری در این نوع محیط نامتجانس خواهند بود. افزایش در پیچیدگی محیطی منجر به عدم تمرکز می گردد که این امر سازمان را قادر می سازد تا عناصر محیطی را که در یک طیف وسیعی گسترده شده اند مؤثر تر و دقیقتر نظارت کند.(رابینز، 1943)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Environment      change

[2] -Environmental  complexity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل