سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– قابلیت یادگیری سازمانی[1]

کریتنر[2] قابلیت یادگیری سازمانی را بیانگر مجموعه ای از شایستگی های بارز می داند که به عنوان دانش خاص به کارگیری مهارت های تکنولوژیکی و فرآیندها، سازمان را از رقبای خود متمایز کرده و آن را برای انطباق با محیط خود توانا می سازد. به نظر وی، قابلیت یادگیری برای سازمان حکم سوخت را دارد، همانطور که بنزین ماشین را به حرکت در می آورد، قابلیت های یادگیری، سازمان را تجهیز می کند تا تغییرات درونی و بیرونی را پیش بینی کرده و به آنها پاسخ دهد(کریتنر و کینیچی[3]، 2001). قابلیت یادگیری سازمانی توانایی و قابلیت افراد را برای دستیابی به اطلاعات جدید توسعه داده و این اطلاعات را به دانش تبدیل می کند و چنین عملکردی برای فعالیت های سازمانی حیاتی می باشد، زیرا بدین وسیله سازمان ها می توانند مزیت رقابتی خودرا حفظ نمایند (زارعی متین و همکاران ، 1391). هالت و فرل[4] (1997) توانایی سازمان برای تشویقِ ابداع و نوآوری، تسهیل و حفظ یادگیری مستمر را قابلیت یادگیری سازمان نام گذاری می کنند.

عوامل منعکس کننده ی قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه هالت و فرل:

سیستم گرایی[5]:

به بازیگران مهم سازمانی که به گونه وسیع درمورد وابستگی متغیرهای سازمانی تفکر می کنند، تصریح می کنند. سیستم گرایی به سازماندهی و معنا بخشی هر پدیده ی سازمانی از دیدگاه سازمان به عنوان کل تمرکز دارد. سیستم گرایی به اندازه ای حیاتی و مهم می باشد که می تواند سازمان را به گونه ای هدایت کند که قابلیت انطباق با ایجاد یادگیری را داشته باشد (کاندمیر و هولب[6]، 2004).

جو سازمانی برای یادگیری[7]:

به میزانی که یادگیری در سازمان تشویق شده و ارزشمند می باشد، تصریح می کند. جوسازمانی برای یادگیری، یکی از اجزای مهم در فرهنگ سازمانی می باشد که باورهای مهم پذیرفته شده توسط سازمان و الگوهای رفتاری ثابت را در میان بازیگران در سازمان مشخص می کند. پس جو سازمانی برای یادگیری، از رفتارهای یادگیری روزانه افراد و گروهها نشأت می گیرد که به نوبه ی خود یادگیری سازمانی، قابلیت تطبیق، بحران فرایند برای حفظ جایگاه سازمانی و بقاء در محیط پرتلاطم را تحت تأثیر قرار می دهد (چو[8]، 1998).

کسب و به کارگیری دانش[9]

به میزانی تصریح می کند که سازمان در کسب و دستیابی به دانش ضروری برای بهبود و تبدیل در فرآیندها، ساختار ها و نوآوری ها متخصص و ماهر باشند. اکتساب و به کارگیری دانش، دو فرآیند فرعی در یادگیری سازمانی می باشند. اکتساب دانش اثر چرخشی مهمی دارد که اندازه دانش یک سازمان را افزایش می دهد. پس، یادگیری سازمانی را تسهیل می کند و بدیهی می باشد که یادگیری ماهیتی جمعی دارد که می تواند یادگیری بیشتری را تسهیل نماید. یا به بیانی دیگر به کارگیری دانش تاکید می کند که دانش اکتسابی به کار گرفته شده، می تواند توانایی و نوآوری های جدید را ایجاد کند(زارعی متین و همکاران ، 1391).

 

 

 

تسهیم و انتشار اطلاعات[10]

تصریح می کند که اطلاعات در سازمان قابل دسترسی می باشند. تسهیم اطلاعات به کارکنان در جهت دستیابی به دانش جدید و در نتیجه برآوردن بهتر نیازهای سازمان کمک می کند. شین[11] (1992) اظهار می کند که: بدون تسهیم و انتشار اطلاعات و دانش در سازمان نمی توان در سازمان هم افزایی ایجاد نمود و این در حالی می باشد که برای هر سازمانی بسیار با اهمیت می باشد که شایستگی ها و مزیت رقابتی خود را افزایش دهد. (آیدین و سیلان[12]، 2009).

3- organizational learning capacity

[2]– keritner

[3]-kinicki

[4]-Hult & Ferrell

2-System orientation

3- Kondemir & Hulthb

4- organization & climate for learning organization

5-choo

6- knowledge Acquisition and utilization orientation

1- Information sharing and Dissemination orientation

[11] -Shin

3- Aydin & ceylan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل