سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد

هر سازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود؛ بویژه در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تعبیر می گردد که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان می باشد(صالحی و همکاران، 1390).

اندازه‌گیری عملکرد عنصر پایه‌ای برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری مؤثر می باشد. در حقیقت سیستم‌های اندازه‌گیری، مهم‌ترین تأثیر را جهت نظارت، افزایش انگیزه، بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان اعمال می‌کنند. در نتیجه این سیستم‌ها کمک مؤثری برای مدیران، به مقصود بازنگری و بهبود اهداف و فرایندهای تجاری فعلی سازمان به شمار می‌آیند(اعتباری و پوراسفندیانی، 1384).

سنجش عملکرد می‌تواند اطلاعات بازخورد مورد نیاز برای عیان ساختن پیشرفت‌ها، انگیزه‌های پیشرفت و تشخیص و شناسایی مسائل و معضلات را از سیستم گرفته و به تصمیم‌گیران سازمان ارائه کند(رول استاندز[1]، 1995).

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[2] ایجاد می کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از اندازه اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد یاد شده بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

«لرد کلوین» فیزیک‌دان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آن چیز که درمورد آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار کنیم می‌توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید. علم مدیریت نیز مبین این مطالب می باشد. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری می باشد و از این رو، یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. همچنین صاحب‌نظران و محققان عقیده دارند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی می باشد و تصور سازمانی که دارای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل می باشد. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد به مقصود رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد(رحیمی، 1385).

[1] Rolstands

[2] Synergy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.