سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

بُعد شناختی سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی

این بعد به روابط متقابل و اعتماد تصریح داشته و اعتماد نیز خود به دو نوع «نهادی» و « اجتماعی» تقسیم می گردد (لاک لی[1]، 2005، ص 123).

تعریف عملیاتی

در این پژوهش بعد شناختی , به وسیله سوالات 1 تا 10 پرسشنامه ناهاپیت گوشال (1998) اندازه گیری می گردد و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

 

بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی

این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمان ها پیدا نمود می گردد، در نظر دارد . بدین معنا که این بعد، اندازه ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان مستقر می کنند ، در بر می گیرد (بولینیو و همکاران، 2002، ص506). بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی میباشد (ناهاپیت و گوشال[2]،1998،ص 25).

تعریف عملیاتی

در این پژوهش بعد ساختاری , به وسیله سوالات 11 تا 17 پرسشنامه ناهاپیت گوشال (1998) اندازه گیری می گردد و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

 

بُعد ارتباطی سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی

بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی می باشد که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات خود مستقر می کنند و مهمترین جنبه های آن عبارتند از:

-اعتماد

اعتماد عامل بسیار مهم و حیاتی در فراهم آوردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضا می باشد. مواردی مانند اندازه اعتماد اعضاء به یکدیگر، تمایل به همکاری با افراد با نظر مخالف در یک واحد و میزانی که اعضا روی گفته همکاران خود حساب می کنند نشان دهنده اندازه اعتماد متقابل در میان اعضای یک واحد اجتماعی می باشد.

[1] – Lock Lee

[2] – Nahapiet, J., & Ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل