سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل مبانی نظری پژوهش در سه بخش(یادگیری سازمانی،پویایی محیطی و عملکرد سازمانی) و مبانی عملی پژوهش در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و خارج از کشور به گونه مفصل بحث شده می باشد و در انتها جمع­بندی و چارچوب نظری پژوهش ارائه شده می باشد.

 

2-2- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی

2-2-1- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه می باشد که از پیگیری امور به دست می آید.یادگیری به گونه مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی بدست می آید و کنترل آن تقریبا دشوار می باشد، اما به واسطه ی این یادگیری دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با جایگاه های مختلف، رفتاری اثر بخش داشته  باشد (رحیمی و همکاران،1390).  به بیانی دیگر یادگیری عبارت می باشد از هر نوع تغییر رفتار که در نتیجه ی تجربه رخ می دهد (رابینز[1]،2000). در شرایط کنونی، یادگیری تنها مزیت پایدار رقابتی می باشد (بوچ و پروبست[2]،2000). بر این اساس سازمان هایی موفق هستند که زودتر و سریعتر و بهتر از رقباء یاد بگیرند(حاجی پور و نظر پور کاشانی،1389). در دنیای متغیر کنونی، یادگیری به معنای شناخت و انطباق با سرعت فزاینده تغییر می باشد. در چنین شرایطی سازمان ها بایستی همانند افراد سریعتر و بهتر خود را با این محیط متغیر تطبیق دهند، اگر این طور نباشد شکست می خورند (عباسی و حجازی،1389). به همین دلیل می باشد که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته می باشد (سبحانی نژاد و همکاران ،1385). مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی بر می گردد، هنگامی که فردریک تیلور[3] موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان رابرای افزایش بهبود عملکرد سازمان مطرح نمود اما برای اولین بار بارکرت و مارچ[4] در سال 1963 عبارت یادگیری سازمانی را در ادبیات مطرح کردند(جعفری و همکاران1391). بایستی دانست سازمان ها نیز به عنوان مجموعه ای از افراد و گروههای انسانی در معرض تحولات وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه ی اقدامات و فعالیتهای خود، آموخته هایی را کسب می کنند. به بیانی دیگر سازمان ها نیز بایستی مانند افراد دارای توان یادگیری باشند. از این رو موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه تئوری های جدید سازمان و مدیریت قرار دارد (زارعی و همکاران،1391).

باب گانژ[5] (1996) یادگیری سازمانی را اکتساب و کاربرد دانش، مهارتها، ارزش ها، عقاید و نگرشهای اثر بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان تعریف کرده می باشد. پس می توان یادگیری سازمانی را توانایی سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح آن و هم چنین تغییر دانش و ارزش های سازمان به طوری که مهارت های جدید حل مسئله و ظرفیت جدیدی برای کار ایجاد گردد، تعریف نمود.

یادگیری سازمانی عاملی تعیین کننده در عملکرد دراز مدت و بقای سازمان می باشد (یوکی[6]،2009). همچنین عاملی موثر برای موفقیت سازمانی و منبعی برای کسب مزیت رقابتی می باشد (باتناگر[7]، 2006). یادگیری سازمانی فرایند پویایی از دانش شامل خلق و کسب دانش، انتشار و اشتراک دانش و کاربرد دانش می باشد (مورالس و همکاران، 2006). در جریان این فرایند، دانش در یک سازمان تولید و کسب می گردد، انتشار می یابد و به اشتراک گذاشته و در نهایت در فرایندهای جاری سازمان به کار گرفته   می گردد (عباسی و حجاری،1389).

1-Robins

[2] – Butch & Probst

[3] – Teylor

[4]– Barket & March

1-Garnzh

[6] – Yuki

[7] – Bhatnagar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل