تعاریف مفهومی و عملیاتی

به جهت مفهومی کردن اهداف پژوهش با توضیحاتی در باره اهمیت موضوع و اندازه حساسیت بحران موجود در صنعت برق اقدام نموده تا با تدایی ماهیت و ملموس کردن  پدیده پژوهش بتوان کمکی به فرآیند منطقی تدوین فرضیه ها نمود. گرچه تعاریف مفهومی و عملیاتی بیشتر در علوم تحقیقات رفتاری که به مطالعه رفتار هایی مانند رضایتمندی و یا سبک مدیریت می پردازد دارای اهمیت می باشد زیرا این تعاریف ممکن می باشد در نهله فکری مختلف، دارای معانی مختلف باشد بدین ترتیب پژوهشگر بایستی مفاهیم به کار برده شده در پژوهش خود را، به خوبی تشخیص و تعریف نماید(سرمد، بازرگان،حجازی،1383). در توصیف بحران موجود در صنعت برق خصوصا در بهای تمام شده این محصول که از قوانین اقتصادی عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند و متعادل با بهای تمام شده این محصول نیست و همچنین به دلیل عدم تامین منابع مالی دولت جهت تداوم طرفداری این محصول، به ناچار بایستی تولید این محصول را به بخش خصوصی واگذار نمود بنا به شرایط ویژه موجود بخش خصوصی نیاز به متعادل ساختن بهای تمام شده دارد تا حاشیه سود سرمایه گذاری آن تامین گردد. این امر نیاز به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر  بهای تمام شده هر بخش از این صنعت را می طلبد  زیرا محصول برق پر مخاطب ترین محصول می باشد و تبعات آن به همه اقشار جامعه انتقال می یابد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.