سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران[1]

گومز و همکاران (2005) چهار مولفه ی یادگیری سازمانی را قابلیت های یادگیری سازمان شامل:

1-تعهد مدیریت

2- دید سیستمی

3- فضای باز و آزمایشگری

4-انتقال و یکپارچه سازی دانش می دانند (میرحیدری و همکاران،1391).

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-13- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه[2]

1-چشم انداز مشترک: اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده بسیارزیاد می باشد. اول اینکه چشم انداز مشترک، تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد، دوم اینکه، چشم انداز مشترک افراد را به اقدام سوق می دهد. چشم انداز بیانگر آمال و رویاهای آن هاست و به آنها معنی می بخشد. سوم اینکه، کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیروی حاکم بر وضع موجود مقابله می کند. چشم انداز مشترک، هدف نهایی را ایجاد کرده، خطرپذیری و نوآوری را تشویق می کند، چهارم اینکه، ارزشها و معانی مشترک، در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می کند، مهم هستند (مارکورات[3]، 2002).

چشم انداز مشترک در نظر داشتن اهداف مشترک را بر می انگیزد، همانگونه که آرمان فردی تصویری می باشد در دل و روح بشر از آن چیز که مطلوب و منتهای آرزوهاست، چشم انداز مشترک پاسخ به این نیاز می باشد که ما چه چیزی را می خواهیم خلق کنیم. آرمان مشترک تصویری می باشد که با توسعه تصویر مشترک در مورد آینده مورد انتظارشان و راههای عملی رسیدن به این آینده، در گروه و سازمان خود نوعی تعهد ایجاد کنند. آرمان نباید منفی باشد زیرا آرمان های منفی به ندرت قادر به ایجاد خلاقیت و نوآوری هستند. آرمان مشترک برای ایجاد سازمان فراگیر عنصری حیاتی می باشد، زیرا انرژی لازم را برای فراگیران تأمین می کند (رحیمی و همکاران، 1390).

2- فرهنگ یادگیری سازمانی: هنگامی که اعضای یک جامعه، سازمان یا گروه برای انطباق با محیط خارجی و حل معضلات یکپارچگی داخلی کوشش می کنند، ناخودآگاه به یادگیری اقدام کرده اند. به این دلیل که از جهت نظریه پردازی یادگیری و حل مسائل نه تنها متفاوت نیستند، بلکه بایستی گفت که دیدگاه های متفاوت فرایند اساسی یکسانی دارند (خانعلیزاده و همکاران،1389).

3- کار و یادگیری گروهی: در کار و یادگیری گروهی تاکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان می باشد تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری گردد. یادگیری جمعی عبارت می باشد از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای هم سو گردد که نتایج حاصله از آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده اند (سبحانی نژاد و همکاران ،1385).

4- به اشتراک گذاشتن دانش: انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فن آورانه ی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می گیرد. ظرفیت سازمان برای جا به جایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت می باشد که لازمه ی موفقیت شرکت نیز هست. دانش بایستی به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه های شرکت توزیع گردد (مارکورات، 2002)

5- تفکر سیستمی: نظامی می باشد در درون افراد که باعث یکپارچگی قواعد و اجرای مختلف یک سازمان شده و آن ها را در ساختارهای متناسب از مبانی نظری و عملی ترکیب می کند (سنگه، 1990). آلبرت انیشتین گفته می باشد: بدون تغییردر الگوی اندیشه، قادر نخواهیم بود مسائلی را که با الگوی امروز فکر خود ایجاد کرده ایم را بر طرف کنیم. توجه سیستمی کمک می کند که الگوهای کلان (تصویر بزرگ) را ببینیم و توان ما را برای تغییر آن بهبود می بخشد، تفکر سیستمی روشی می باشد برای روابط متعامل میان اجزاء که رفتار کل را می سازند و نه یک زنجیره ی به هم متصل از اجزاء را (رحیمی و همکاران، 1390).

6- توسعه شایستگی های کارکنان: شایستگی در ادبیات منابع انسانی، مجموعه ای می باشد از دانش، مهارت ها و رفتارهای قابل سنجش وقابل نظاره که در موفقیت یک شغل یا یک پست سهیم هستند. برای مدیریت منابع انسانی بایستی سطح دانش، اطلاعات، مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا داد و در آنان شایستگی ایجاد نمود. توسعه منابع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی گردد، بلکه بایستی منابع انسانی به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند اقدام کند. (خانعلیزاده و همکاران، 1389)

1- Gomez  & et al

1- Neefe

[3] -Markorat

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل