سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

‌أ1-1)  مقدمه 3

1-2) تعریف وبیان مساله 4

1-3) اهمیت وضرورت پژوهش 7

1-4 )اهداف پژوهش 8

1-5 )فرضیه ی پژوهش 9

1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها 10

1-7) قلمرو پژوهش 13

1-7-1) قلمرو موضوعی: 13

1-7-2) قلمرو زمانی: 14

1-7-3) قلمرو مکانی : 14

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه پژوهش 15

مقدمه 16

بخش اول: سرمایه اجتماعی: 18

2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی 19

2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو 21

2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن 23

2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام 25

2-5- سیر تحول سرمایه اجتماعی 27

2-6- مدل های سرمایه اجتماعی 30

2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال 30

2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998) 31

2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005) 32

2-7- ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی 33

2-8-عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی 38

2-8-1-اعتماد اجتماعی 38

2-8-2 -انسجام اجتماعی 40

2-8-3 -مشارکت اجتماعی 43

2-9-اهمیت و مزایای سرمایه اجتماعی 47

2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال 48

2-10-1- بعد ساختاری 49

2-10-1-1- روابط شبکه ای 49

2-10-1-2-پیکربندی روابط شبکه ای 49

2-10-1-3- سازمان مناسب 50

2-10-2- بعد شناختی 50

2-10-2-1-زبان و کدهای مشترک 50

2-10-2-2- حکایات مشترک 51

2-10-3- بعد  ارتباط ای 51

2-10-3-1-اعتماد 51

2-10-3-2- هنجارها 51

2-10-3-3-الزامات و انتظارات 52

2-10-3-4- هویت 52

2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های شرکت ها و  عملکرد بازار 53

بخش دوم: عملکرد بازار 54

2-2- مفهوم بازار 55

2-3-سیر تحول عملکرد بازار 56

2-4- ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار 57

2-5- مدیریت ارتباط با مشتری 57

2-6-مدیریت دانایی ارتباط با مشتری 58

2-7-دستیابی به سهم بازار 60

2-8-اهمیت کیفیت خدمات 62

2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال 64

2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری 66

2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار 67

2-12-ایجاد ارزش برای مشتری 68

2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری 68

2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی 71

2-15-شناسائی توقعات مشتری 73

2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری 73

2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی 74

2-18-مدیریت انتظارات مشتری 75

2-19- رضایت سنجی مشتری 75

2-20-معیارهای عملکرد شرکت 79

2-21- معیارهای مالی سنتی 80

2-21-1- بازده سرمایه گذاری 80

2-21-2- سود باقیمانده 80

2-21-3- بازده فروش 80

2-21-4- سود هر سهم 81

2-21-5- قیمت به سود هر سهم 81

2-22- معیارهای مالی جدید 81

2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده 83

2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده 84

2-3-1-تحقیات داخلی 84

2-3-2-تحقیقات خارجی 85

فصل سوم: روش پژوهش 88

3-1)مقدمه 89

3-2) روش پژوهش 90

3-3) مراحل اجرای پژوهش 90

3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 92

3-5) روش جمع آوری داده ها 94

3-6) ابزار جمع آوری داده ها 94

3-6-1) اجزای پرسشنامه 96

3-6-2)  روایی و پایائی پرسشنامه 97

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 99

4-1) مقدمه: 100

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی: 101

4-3) توصیف متغیر های پژوهش 103

4-4) آزمون فرضیات پژوهش: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 112

5-1)مقدمه 113

5-2) اختصار پژوهش 114

5-3) نتایج آمار توصیفی 115

5-4 نتایج آمار استنباطی 118

5-5) محدودیت های پژوهش 120

5-6) پیشنهادات با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش 121

5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 122

منابع و ماخذ 124

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل