سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

 

این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی  استان اردبیل تدوین گردیده می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف پژوهش از نوع کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با بهره گیری از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده می باشد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه می باشد یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط هست. مطالعه فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می گردد یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود ندارد. در ارتباط با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن می باشد که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط هست.

 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید