سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها

یادگیری در سازمان ها می تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی رخ دهد. سازمان های یادگیرنده، قابلیت تشویق و حداکثر سازی یادگیری در هر سه سطح را توسعه می دهند (ماکورات، 2002).

یادگیری فردی:                                         

افراد واحدهای اصلی گروهها و سازمان ها هستند. سنگه چنین اظهار می دارد که سازمان فقط از طریق افراد یاد می گیرند که چگونه یاد بگیرند. گرچه یادگیری فردی، یادگیری سازمانی را تضمین  نمی کند، اما بدون آن یادگیری سازمانی رخ نمی دهد(سبحانی نژاد و همکاران ،1385). آرگریس و شون اظهار داشته اند که یادگیری فردی ضروری می باشد اما برای یادگیری سازمانی کافی نیست. طبق نظر جان ردینگ[1]، یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیت های محوری و آماده سازی همگان بر روی آینده نامشخص ضروری می باشد و نهایتاً اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و هم چنین توانایی یادگیری او برای سازمان حیاتی می باشد. (رحیمی و همکاران ، 1390).

یادگیری تیمی یا گروهی:

تیم ها برای سازمانها بسیار مهم هستند آنها با طرح های چند وظیفه ای، از خطوط تولیدی کار می کنند یا به مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار می پردازند. (حاجی پور و نظر پور کاشانی، 1389)

یادگیری تیمی به این معناست که تیم ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، چیزی را خلق نموده و بیاموزند. متفکرین زیادی مانند سنگه و پاولوفسگی[2] به اهمیت یادگیری تیمی خصوصاً به عنوان پلی برای حصول یادگیری سازمان تصریح کرده اند (سبحانی نژاد وهمکاران، 1385 ). پیتر سنگه نیز یادگیری جمعی را فرایندی می داند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه ای هم سو می گردد که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعاً طالب آن بوده اند. این نوع یادگیری به یک قاعده و اصل اساسی استوار می باشد و آن چشم انداز مشترک به هم سو شدن منجر می گردد که مسئله  اصلی این نوع یادگیری می باشد. (رحیمی و همکاران ، 1390).

یادگیری سازمانی:

بوچ و پروبست (1997) یادگیری سازمانی را چنین تعریف می کنند: توانایی یک سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح آنها و هم چنین تغییر دانش و ارزشهای سازمان به طوری که مهارتهای جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای کار ایجاد گردد. پس تعریف، ویژگی های فرایند یادگیری سازمان عبارتند از: 1- تغییر در دانش سازمان 2- افزایش محدوده های ممکن 3- تغییر در ذهنیت افراد (رحیمی و همکاران، 1390). اهمیت یادگیری سازمانی در حدی شناخته شده می باشد که بسیاری آن را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده ی عمده از موفقیت و بقای سازمان در نظر گرفته اند. (بنت و توملبین[3]، 2006).

یادگیری سازمانی از دو جنبه با یادگیری فردی و تیمی متمایز می باشد:

اول: یادگیری سازمانی از طریق چشم اندازهای مشترک، دانش و الگوهای ذهنی اعضای سازمان رخ می دهد.

دوم: یادگیری سازمانی بر اساس دانش و تجربه گذشته یعنی بر اساس حافظه سازمانی ایجاد می گردد که این حافظه به ساز و کارهایی مانند سیاست ها، استراتژی ها و مدل های روشن برای ذخیره ی دانش بستگی دارد. (حاجی پور و نظر پور کاشانی، 1389).

2-Reding

1-Pawlovski

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]-Bennet & Tomblin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل