شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

پویایی گروهی

سازمانها بایستی گروههایی داشته باشند که در درون خود خوب اقدام کنند بدین معنی که اعضای گروه در انجام کارهای مهم گروهی با یکدیگر خوب کار کنند. گذشته از این، گروههای کاری سازمان بایستی در بعد بیرونی یعنی در ارتباط با یکدیگر نیز خوب اقدام کنند به بیانی دیگر فعالیتهای هر گروه بایستی طرفداری کننده سایر گروهها در خدمت به سازمان به عنوان یک کل باشد، یکی از مسئولیتهای مهم مدیریت کمک به گروهها در انجام خوب وظایف درونی و بیرونی خود می باشد. مدیران خوب از عهده­­­­­­­­­­­­­­­ی این مسئولیت بخوبی بر آمده و به گروهها کمک می کنند تا استعداد کامل خود را به عنوان منابع انسانی ضروری سازمان به منصه ظهور برسانند. یعنی مدیران خوب توان شناخت و مدیریت پویایی گروهی و میان گروهی را دارند (رضائیان، 1391، ص246).

به علت های زیادی مطالعه رفتار سازمانی بدون اینکه تلاشی در جهت شناخت رفتار اشخاص در گروهها به اقدام آید، ممکن نخواهد بود. به مقصود شناخت رفتار اشخاص در سازمانها لازم می باشد آغاز نیروهایی را که بر اشخاص اثر می گذارند و همچنین راههای اثرگذاری اشخاص بر سازمانها را بشناسیم. اولین قدم در شناخت فرایندهای گروهی، شناسایی انواع گروه به مقصود پی بردن به پویایی آنهاست. گروهها را می توان، هر چند با دقت کم، بر حسب درجه رسمی بودن (رسمی یا غیر رسمی) و یا بر حسب درجه ثبات آنها (نسبتاً دایمی یا نسبتاً موقت) تقسیم بندی نمود:

گروههای رسمی برای انجام امور سازمان تشکیل می شوند و به گونه معمول در نمودار سازمان نشان داده می شوند. در انواع گروههای رسمی می توان از گروه فرماندهی یا سازمانی که نسبتاً دایمی می باشد و گروه وظیفه ای یا پروژه ای که نسبتاً موقت می باشد، نام برد. همانطور که گروههای رسمی توسط یک سازمان ایجاد می شوند. گروههای غیر رسمی اغلب توسط اعضای این سازمانها تشکیل می شوند. گروههای غیر رسمی شامل گروههای دوستی (نسبتاً دایمی) و گروههای ذینفع (نسبتاً موقت) می باشد (مورهد و گریفین[1]، 2011).

شناخت اولیه از بنیانهای فراگرد اثربخشی گروهی را می توان در مدل سنتی پویایی گروهی جورج هومنز پیدا نمود. وی بر این باور می باشد که فرق میان فعالیتها، عواطف و تعاملهای اعضای گروه و مطالعه شکل خواسته شده (رسمی) و پدید امده (غیر رسمی) هر یک مفید می باشد. رفتارهای «خواسته شده» سهمی می باشد که سازمان به گونه رسمی از اعضای گروه به عنوان مبنایی برای تعلق همیشگی آنان به سازمان و طرفداری مستمر آنان از سازمان می طلبد. رفتارهای کاری مانند وقت شناسی، تکریم به مشتری و ارباب رجوع و کمک به همکاران. رفتارهای «پدید آمده» چیزهایی می باشد که اعضای گروه علاوه بر رفتارهای رسمی یا به جای آنها برای سازمان بایستی انجام دهند. رفتارهای پدید آمده چیزهایی می باشد که افراد آنها را ورای خواسته های رسمی شغل انجام می دهند و به انجام کار کمک می کند مانند تلفن زدن به عضوی از گروه که غایب بوده تا در جریان بحثها و رخدادهای جلسه گروه قرار بگیرد. رفتارهای خواسته شده در سیستم رسمی و رفتارهایی که در سیستم غیر رسمی پدید می آید مکمل یکدیگر در تاثیر گروهی خواهند بود (رضائیان، 1391، ص 247).

[1] –  moorhead  and  griffin

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل