سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

1-5 )فرضیه ی پژوهش

فرضیه اصلی

1- بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ارتباط هست.

فرضیه های فرعی

2- بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل ارتباط هست.

3- بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل ارتباط هست.

4-بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل ارتباط هست.

 

 

1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی

سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از : دانش، ادراک ، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درمورد الگو های تعاملات که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیده اجتماعی جایگاه های کنش جمعی با خود به سازمان می آورند و به تعبیری دیگر : این مفهوم به پیوندها و ارتباط های میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش تصریح د ارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می گردد. این مفهوم دارای سه بعد اصلی یعنی «شناختی»  ، « ساختاری» و «ارتباطی» می باشد (فرانسیک[1]، 2002،)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه اجتماعی , به وسیله سوالات 1 تا 28 پرسشنامه ناهاپیت گوشال (1998) اندازه گیری می گردد و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

[1]Francis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل