سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

بشر در تمامی سازمانها به عنوان عامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی به شمار می رود. به همین جهت در راستای افزایش کارایی و بهره­وری بایستی عوامل روانشناختی و تاثیرگذار برکارایی کارکنان را شناخت و با     طرح­ریزی برنامه ­هایی در جهت رشد تعالی آن­ها و بهبود سازمان اقدام نمود. از سویی دیگر با وجود رقابت روزافزون موجود در دنیای کار سازمان­ها بایستی بر ارزیابی عواملی تمرکز کنند که در نهایت منجر به افزایش عملکرد شغلی و تاثیر آن ها خواهد گردید. برای اغلب سازمان­ها عملکرد کارکنان مهم ترین تعیین کننده موفقیت سازمان می باشد اهمیت مطالعه عملکرد سازمانی به عنوان عامل کلیدی در بهره­وری و یک پیامد مهم و اساسی برای سازمان، کاملاً واضح و مشخص می باشد و همین امر این متغیر را به عنوان یکی از اساسی­ترین  متغیرهای مورد توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی تغییر داده می باشد(فریس[1]،2008). عملکرد شغلی را    می توان به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان­ها از رویدادهای رفتاری مجزایی که افراد در طی یک دوره زمانی مشخص انجام می­دهند، تعریف نمود(موتوویدلو[2]،2003). طبق پژوهش­های صورت گرفته عملکرد سازمانی تحت تاثیر توجه­های مختلف کارکنان مانند ادراک عدالت سازمانی،تعهد عاطفی، انگیزش شغلی، طرفداری سازمانی ادراک شده ، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی و هوش سازمانی قرار می­گیرد(آری[3] و همکاران،2004؛نعامی و پیریایی،1389). با در نظر داشتن اهمیت پیامد عملکرد سازمانی و تأثیر برجسته­ای که در بهره­وری فردی و سازمانی دارد، لزوم مطالعه دقیق و موشکافانه این متغیر و شناسایی پیشایندها و عوامل ایجاد کننده آن در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش احساس می­گردد.

از طرفی دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان می باشد. و نیز با شناخت اهمیت روز افزون دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمانهای امروزی، جای تعجبی نیست  که در دهه های اخیر بحث یادگیری سازمانی کانون تمرکز مطالعه های گسترده محققان مدیریتی شده می باشد رشد روز افزون بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای مدرن، محیط به شدت رقابتی و متغیر برای آنها فرآهم آورده و لزوم پویایی های دانش را افزایش داده می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق و در نظر گرفتن این موضوع که تحقیقات کمی در ارتباط با موضوع حاضر انجام شده می باشد و همچپنین از آنجایی که  می توان از نتایج حاصل از این پژوهش، راهبردهای عملی جهت بهره گیری مسئولین در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی ارائه نمود. بر این اساس ضرورت اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط یادگیری سازمانی با  عملکرد SME در استان اردبیل می باشد.

[1] – Ferris

[2] – Motowidlo

[3] – Aryee & et al

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل