38 ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری

هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات لازم و مفید برای تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و احتمالی و سایر اشخاص ذیعلاقه و ذینفع در امور مالی واحد اقتصادی می باشد. اطلاعاتی که به فرآیند حسابداری وارد و درنهایت به شکل صورتهای مالی اساسی ارائه می گردد، هنگامی می تواند بهره گیری کنندگان مزبور را در تصمیم گیریهای منطقی و معقول یاری دهد که از خصوصیات و ویژگیهای کیفی مشخصی برخوردار باشد. مهمترین ویژگی کیفی اطلاعات مالی این می باشد که در تصمیم گیریها مفید باشد. اطلاعات حسابداری در صورتی برای تصمیم گیری مفید خواهد بود که علاوه بر مستند، قابل رسیدگی و قابل اعتمال بودن ویژگیهای زیر را نیز داشته باشد:

1-مربوط بودن.

2-به موقع بودن.

3-صحیح بودن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-قابل مقایسه بودن.

2-1-39 مربوط بودن(relevance):

مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری می باشد. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع گردد، اطلاعات مربوط می‌نامند. پس، مربوط بودن را می‌توان در قالب تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های بهره گیری کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان نمود. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در مطالعه‌های درون سازمانی بیشتر می باشد.

2-1-40 به موقع بودن(timeliness):

به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.

2-1-41 صحیح بودن(accuracy):

صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی می باشد. مدیران برای تصمیم گیری های درست به اطلاعات مالی دقیق و کامل و قابل اتکا در باره واحد اقتصادی تحت مدیریت

خود نیاز دارند. این گونه اطلاعات بایستی به روز باشد و به سهولت در اختیار قرار گیرد.بنابر این، به موقع بودن اطلاعات در صورت صحیح و دقیق نبودن، ارزش چندانی نخواهد داشت. برای این‌کار لازم می باشد حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری می باشد.

2-1-42 قابل مقایسه بودن(comparability):

مقایسه عملکرد سنوات مختلف یک واحد اقتصادی و همچنین مقایسه عملکرد  واحد های اقتصادی مختلف برای دوره های زمانی مشابه، هنگامی عملی و مفهوم خواهد بود که اطلاعات ارائه شده بر مبنای اصول، روشها و تکنیکهای مشابه و بطور یکنواخت اندازه گیری شده باشد. وجود روشها و تکنیک های متنوع اندازه گیری در زمینه های مختلف حسابداری، مقایسه اطلاعات مالی را دشوار می سازد(علی مدد و ملک آرایی،1375،ص 21).

قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه گردد تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.