سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیترسنگه

سنگه این چهار عنصر را در قالب حلقه های یادگیری فردی و تیمی و سازمانی به کار می گیرد:

1-اقدام: انجام یک وظیفه در قالب چهارچوب تجزیه

2- بازتاب: نظاره گر اعمال و افکار خود بودن، کالبد شکافی کارهای انجام شده

3- ارتباط: خلق ایده ها برای اقدام و سامان دهی آنها در قالبهای جدید

4- تصمیم: تدوین رویه برای انتخاب رویکرد مناسب از میان احتمالات تولید شده در مرحله ی ارتباط (رحیمی و همکاران ، 1390).

 

2-2-8- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ

آرمسترانگ برای افزایش یادگیری سازمانی روش های زیر را مطرح می کند:

1-فرایند پرسشگری در سازمان به مقصود افزایش یادگیری سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- طرح سوالات

3- شناسایی و به چالش کشیدن ارزش ها، اعتقادات و فرضیات

4- گفتگو

5- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

6- برنامه ریزی و اجرا

7- پیاده سازی.

 

 

 

2-2-9- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور[1]

یونگ و آرتور برای نیل به توانمندی یادگیری سازمانی عبور از سه مرحله را ضروری می دانند:

1-تولید ایده ها: این مرحله شامل کسب، کشف و اختراع ایده های جدید می باشد.

2- عمومیت دادن و انتشار آن ایده ها: در این مرحله بایستی ایده های تولید شده در مرحله ی اول در میان مرزهای سازمان، توسعه یافته و تسهیم شوند.

4- شناسایی ناتوانی های یادگیری در سازمان: در این مرحله موانع موجود در سازمان در برابر یادگیری، مورد شناسایی قرار می گیرد (آرتور و یانگ، 1999).

 

2-2-10- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین[2]

گاروین نیز یادگیری سازمانی را فرایند گذر از سه مرحله ی زیر می داند:

1-مرحله ی شناختی[3]: در این مرحله، اعضای سازمان در برابر ایده های جدید قرار می گیرند، دانش خودرا گسترش می دهند و تفکری متفاوت را آغاز می کنند.

2- مرحله ی رفتاری[4]: در این مرحله، کارکنان و اعضای سازمان کوشش در تغییر رفتارهایشان دارند.

مرحله ی پیشرفت عملکرد[5]: در این مرحله، تغییر در رفتارها باعث پیشرفت های قابل سنجش در نتایج         می شوند، نظیر کیفیت برتر، توزیع بهتر، سهم بازار بیشتر و … در این جا مراحل شناختی و رفتاری مقدم بر مرحله ی پیشرفت عملکرد می باشند (بیک زاد و فتحی، 1391).

 

2-2-11- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون[6]

براساس نظریه ویک و لئون، یادگیری سازمانی شامل 5 بعد می باشد که عبارتند از:

1-رهبری با بینش: ایجاد یک سازمان یادگیرنده بدون وجود یک رهبر متعهد به یادگیری ممکن نمی باشد. دنت[7] (1382) از این ویژگی با عنوان رهبر اندیشمند یاد می کند. رابرت اسلاتر[8] (1379) در این باره می گوید: مدیرانی پرورش دهید که با شما دیدگاه مشترک دارند. او یکی از کارهای رهبران را ایجاد همدلی و چشم انداز مشترک در سازمان می داند. به زغم سنگه، رهبران افرادی هستند که به خلق واقعیت های جدید کمک می کنند وظیفه بنیادین و اساسی رهبری این می باشد که شرایطی را ایجاد کنند تا در آن شرایط افراد

1- Yeung & Arthur

2- Garvin

3- Congnitive

[4] -behavieral

[5] – performance Improvement

6- wick & leon

7-Dent

8- Rabert slater

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل