سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش:

  • بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل ارتباط هست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بین پویایی محیطی و عمکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل ارتباط هست.
  • ارتباط یادگیری سازمانی با عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل به واسطه پویایی محیطی تعدیل می گردد.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

تعاریف مفهومی:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و بهره گیری از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته می باشد(مورالس و همکاران،2007).

پویایی محیطی: بی ثباتی و تغییر و تحولات پیش بینی نشده در محیط سازمان را پویایی محیطی می نامند . ( رابینز ، 1943 )

عملکرد سازمانی:

عملکرد سازمانی شیوه ای می باشد که سازمان بتواند کارها و یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد(استونر،1386،ص 10).

 

تعاریف عملیاتی:

مقصود از یادگیری سازمانی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

مقصود از پویایی محیطی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی پویایی محیطی کسب می کند.

مقصود از عملکرد سازمانی در پژوهش حاضر نمره ای می باشد که آزمودنی از پاسخ گویی به  پرسشنامه ی عملکرد سازمانی کسب می کند.

 

1-8- قلمرو انجام پژوهش

قلمرو موضوعی تحقیقی در یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و تئوری های سازمانی قرار دارد.

الف) دوره زمانی انجام پژوهش: در یک دوره زمانی 6 ماهه به هدف معین شده دست یافته گردید.

ب) مکان پژوهش: شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل