2-1-49تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش(pricing decisions)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعات مالی دارد. تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش یکی دیگر از مهمترین و جالب ترین فعالیت های مدیریت می باشد که با در نظر داشتن بهای تمام شده محصولات تولیدی تعیین می گردد. حسابداری بهای تمام شده فرآیند محاسبه بهای تمام شده محصولات می باشد و اطلاعات آن در گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد. گزارش های بهای تمام شده به صورت تفصیلی در بسیاری از گزارش های درون سازمان و به شکل اختصار در گزارش های برون سازمانی ارائه می گردد.

2-1-50 مدیریت موجودیها(inventory management)

طرح ریزی کلی عملیات موسسات تجاری و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، زیرا در بسیاری از این موسسات بخش عمده ای از سرمایه در گردش، صرف موجودی ها می گردد. بنابر این حصول اطمینان از مصرف موثر و کارآمد موجودی ها، اعم از کالای ساخته شده یا مواد اولیه از ضروریات می باشد. تصمیم گیری در مورد انواع موجودی ها، با صرفه ترین مقدار سفارش و تعیین حد تجدید سفارش، نمونه هایی از انواع تصمیمات متداول در مورد موجودی ها می باشد. علاوه بر تصمیمات مزبور مدیران ناگزیرند که به طرح ریزی برای تدوین روش های موثر انبار داری و جابجایی  و مصرف این موجودی ها به پردازند. مدیریت موجودی ها یکی از فعالیت های مهم می باشد که در آن مهندسان سیستم، مهندسان صنایع، مدیران مالی و حسابداران مشارکت دارند. وظیفه اصلی حسابداران در این فعالیت، فراهم اوردن اطلاعات لازم برای کمک به تصمیم گیری های مدیران مسئول می باشد.

2-1-51 بودجه بندی سرمایه ای(capital budgeting)

مدیریت نیز مستلزم تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه می باشد. بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص، ارزیابی، طرح ریزی و پشتیبانی پروژه های عمده سرمایه گذاری در کلیه واحد های اقتصادی بزرگ می باشد. تصمیمات مربوط به توسعه تسهیلات تولیدی، خرید ماشین آلات جدید، تعمیرات اساسی و نوسازی و مرمت اموال نمونه هایی از تصمیات بودجه بندی سرمایه ای می باشد. در تمام این تصمیم گیری ها، مدیران علیرغم  داشتن اطلاعات ذهنی زیاد، از گزارش هایی که توسط کادر حسابداری تهیه می گردد، بهره گیری می کنند و کمتر سازمانی پیدا می گردد که بتواند بدون داشتن اطلاعات قابل اتکای حسابداری به فعالیت خود ادامه دهد و یا در بازارهای جهانی و پر رقابت امروز پیشرفت کند.

بطور کلی مدیران یک واحد اقتصادی بایستی از وجود یک سیستم حسابداری موثر که گزارشهای  مالی را به موقع و صحیح ارائه دهد، مطمئن شوند. همچنین مدیران مسئولیت دارند که در اقدام از گزارش های مالی که در باره فعالیت های واحد اقتصادی برای آنان ارسال می گردد بهره گیری کنند. تجزیه و تحلیل درست این گونه گزارش ها، کارآیی مدیران را در امر کنترل فعالیت های جاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی آتی افزایش می دهد (علی مدد و ملک آرایی،1375،ص 23).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.