برنامه ریزی(planning)

مهمترین وظیفه مدیران هر سازمان برنامه ریزی فرآیند تصمیم گیری نسبت به نحوه بهره گیری از منابع موجود می باشد. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت برنامه ریزی و با اعمال روش های کنترل، از نحوه اجرای دقیق و به موقع آن اطمینان حاصل می کنند. اجرای وظایف برنامه ریزی و با اعمال روشهای کنترل، از نحوه اجرای دقیق و به موقع آن اطمینان حاصل می کنند. اجرای وظایف برنامه ریزی نیز با تقسیم کار و ارجاع مسئولیت ها به دوایر و بخش های مختلف انجام می پذیرد. به مقصود دستیابی به هدف های تعیین شده و اجرای طرح ها، لازم می باشد که در کلیه مراحل، اطلاعات مالی مورد نیاز فراهم گردد و در اختیار مدیران مسئول قرار گیرد.

2-1-47 تهیه بودجه(budgeting)

مهمترین بخش از وظیفه مدیران برنامه ریز می باشد. بودجه یک طرح مقداری مشروح و کامل به مقصود بهره گیری سازمان در دوره ای معین می باشد و به زبان ساده برنامه مالی دوره آتی می باشد. ضمنا بودجه مشتمل بر جریان ورود درآمد ها به واحد اقتصادی و جریان خروج  منابع مالی می باشد. دوره بودجه معمولا یک سال می باشد و بر اساس اطلاعات کسب شده از کلیه قسمت های سازمان تهیه می گردد. اساس تهیه بودجه،اسناد و مدارک حسابداری سال جاری و سالهای قبل و پیش بینی عملیات آتی می باشد. پس، بودجه فقط تعدادی رقم و عدد نیست، بلکه از یک نقطه نظر، خط مشی فعالیت و هدف سازمان را تعیین می کند و از سوی دیگر، در جریان اجرا از همان بودجه به صورت ابزار کار مدیران برای کنترل بهره گیری می گردد.

2-1-48 کنترل (controlling)

یکی دیگر از وظایف مدیریت می باشد که با وارسی عملیات روزمره سازمان برای جلو گیری از انحرافات غیر اصولی از عملیات برنامه ریزی شده و انجام اقدامات ضروری برای سوق دادن عملیات در جهت اجرا و انجام پروژه ها انجام می شود. کنترل، مهمترین ابزار برای دستیابی به هدف های تعیین شده سازمان می باشد. به تناسب وسعت و پیچیدگی تشکیلات واحد های اقتصادی، نیاز به کنترل افزایش می یابد. عنصر اولیه فرآیند کنترل، گزارش های خاصی می باشد که از طریق سیستم حسابداری برای هر یک از مدیران مسئول تهیه می گردد.این گونه گزارش ها برای تامین نیاز های اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمان، طرح ریزی شده و شامل اطلاعاتی می باشد که ارقام بودجه بندی را با نتایج واقعی عملیات مقایسه می کند و در نتیجه مدیریت را قادر می سازد تا کنترل های لازم را اعمال نماید. به بیانی دیگر، حسابداران از طریق گزارش نتایج واقعی طرح ها به مدیریت هشدار می دهند که برای حفظ چارچوب طرح ها، برنامه ها و بودجه کدام اقدامات اصلاحی بایستی به اقدام آید.

برنامه ریزی به تدوین برنامه و صدور یک سلسله دستورات اجرای کار منجر میگردد. سپس نتایج کار که مطابق برنامه انجام می گیرد با هدف های برنامه ریزی شده مقایسه می گردد. برای تعیین اقدامات اصلاحی مناسب، انحرافات از برنامه، تعبیر و تفسیر می گردد. اقدامات اصلاحی مستلزم تغییر در طریقه اجرای برنامه می باشد در صورتی که اقدامات تعدیلی، مستلزم تجدید نظر در برنامه ریزی می باشد. هریک از این اقدامات باعث برگشت به مرحله قبلی و تکمیل مدار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.