سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی مفاهیم مترادفی نیستند. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروههای درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی می باشد. لذا بایستی میان یادگیری سازمانی به مفهوم افراد و گروههای درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی فرق قائل گردید(سبحانی نژاد و همکاران، 1385).

تسانگ[1] (1997) اظهار می کند که تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بر دو مورد متمرکز بوده اند:

اول اینکه: چگونه سازمان ها بایستی یاد بگیرند و یادگیری را تسهیل نمایند.

دوم اینکه: شرکت ها واقعاً چگونه یاد می گیرند. پس او سازمان یادگیرنده را یک ایده آل و یادگیری سازمانی را یک چشم انداز می داند. سازمان ها برای بقاء بایستی یاد بگیرند (یادگیری سازمانی) اما آنها نیاز ندارند سازمان یادگیرنده باشند. ایده آل چیزی شبیه دست نیافتنی می باشد، اما چیزی که بدون کوشش رخ دهد، دست نیافتنی می باشد. به علاوه، سازمان یادگیرنده ایده آل در حال حاضر ناشناخته می باشد، در حالی که یادگیری سازمانی شناخته شده می باشد و در نهایت اینکه یادگیری سازمانی بیشتر آکادمیک می باشد، در حالی که سازمان یادگیرنده، اقدام گراست (بیک زاد و و فتحی بنابی، 1391).

2-Tesang

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعریف سازمان یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده، سازمانهایی هستند که در آنها افراد به گونه مستمر توانایی خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مد نظر می باشد دست یابند. جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونه آموختن را به اتفاق هم می آموزند (الوانی، 1388).

سازمان یادگیرنده جایی می باشد که افراد به صورت همیشگی با بهره گیری از ظرفیت هایشان در به وجود آوردن نتایجی که واقعاً خودشان به آن تمایل دارند، ارتباط دارد. جایی که الگوهای جدید و وسیعی از تفکر در آنجا پرورش یافته و امید و آروزهای همه در آن مجموعه به صورت آزاد جای دارد و افراد به صورت همیشگی یاد می گیرند که چگونه با همدیگر یاد بگیرند (کاریسون[1]، 2007).

سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی می باشد؛ به بیانی دیگر بایستی گفت سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی می باشد (رحیمی و همکاران، 1390). سنگه[2] در کتاب پنجمین فرمان خود       می گوید که سازمان یادگیرنده، به سازمانی گفته می گردد که به گونه مستمر در پی افزایش قابلیت های خود برای خلق چیزهایی می باشد که می خواهد ایجاد کند.

 

4- Karisson

[2]– Senge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل