سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (2-1) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………..   13

جدول (2-2) محیط های چهارگانه اصلی و ساختار آنها……………………………………………………………                                        29

جدول (3- 1): اندازه آلفای بدست آمده برای پرسشنامه های مورد بهره گیری…………………………………..  46

جدول شماره (4-1): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران……………………….                                                          48

جدول شماره (4-2): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران…………………………..            49

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران…………………………………….. 49

جدول(4-4): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران……………………….                50

جدول(4-5): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران………………………….             51

جدول(4-6)آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برروی  یادگیری سازمانی ، پویایی محیطی و عملکرد….                                52

جدول (4-7): ماتریس همبستگی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی…………………………………              53

جدول (4-8): ماتریس همبستگی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی……………………………………. 63

جدول(4-9): پیش‌بینی تاثیر یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی……………………..                                                              54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار(1-1): مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار(2-1): مدل کاریسون……………………………………………………………………………………………………14

نمودار (2-2): صورتهای دوگانه پویایی گروه……………………………………………………………………………26

نمودار (2-3 ): الگوی سه بعدی محیط……………………………………………………………………………………28

نمودار(2-4): فرایندهای تیین معیارهای عملکرد………………………………………………………………………34

نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران…………………………………48

نمودار(4-2): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران……………………………………..49

نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران………………………………………50

نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران……………………..51

نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران…………………………52

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

-سنجش ارتباط ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با در نظر داشتن پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل